تبلیغات
نوشته های جالب - حفاظت ازسلامت در برابرتغییرات آب وهوایی:
تاریخ : شنبه 31 مرداد 1388 | 01:25 ب.ظ | نویسنده : مائده امین پور

شعارسال 2008سازمان جهانی بهداشت:
حفاظت ازسلامت در برابرتغییرات آب وهوایی
Protecting Health from Climate Change

پیام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت
یکی ازبزرگترین چالشهای عصرحاضرتغییرات جوی وآب وهوایی است. تغییرات آب وهوایی می تواند تاثیرات منفی بربعضی ازتعیین کننده های اساسی سلامت یعنی غذا،هوا وآب داشته باشد. برای مقابله بااین چالش به حمایت کنندگانی درکل جهان نیازداریم تاجهت قراردادن سلامت بشربه عنوان محور مقابله با تغییرات آب وهوایی فعالیت کنند.روز جهانی سلامت که همه ساله در7 آوریل برگزار می گردد فرصت خاصی رافراهم می سازد که ازطریق آن می توان توجه جهانی رابه سمت موضوع مهمی که برای سلامت جهانی مطرح است جلب نمود.تاکید روز جهانی سلامت درسال جاری برنیاز به حفاظت ازسلامت دربرابر تاثیرات منفی تغییرات آب وهوایی است. علاوه برتعهدات برای سازماندهی رویدادهای برای بزرگداشت روزجهانی سلامت ،لازم است دراین سال به نحوی برنامه ریزی شود که همه ازموضوعات سلامت آگاه شده وازضرورت دست یابی به اهداف مطلع گردند.هر رویداد وهرصدایی درهر موقعیتی برای دادن انرژی وتعهد جدید لازم دارد تا تغییرات بنیادینی راایجاد کند که سبب تثبیت آب وهوا شده ودرمقابل سختی ها وناملایمات بشررا حفظ نماید.
ما می دانیم که معنای آب وهوای متغیر وبی ثبات برای سلامت چیست.هرساله،طوفان ها،سیل ها،خشک سالی ها،امواج گرم باعث مرگ ده ها هزازنفر درسراسر جهان می شوند. هم اکنون درسراسر جهان ،بیماری های حساس به آب وهوا مانند اسهال ،مالاریا وسوء تغذیه پروتئین – انرژی عامل مرگ سه میلیون نفر به شمار می روند.حتی این اعداد وارقام نمی توانند منعکس کننده تاثیرات غیرمستقیم و ویرانگر تغییرات آب وهوایی برسلامت انسان باشند.تغییراتی که برچرخه غذا ودر دسترس بودن آب سالم دربخش های وسیعی ازجهان تاثیر می گذارد.همه افراد دربرابر این تغییرات آسیب پذیر هستند،اما فقرا بیشتر درمعرض آسیب هستند.
تغییرات آب وهوایی تهدیدی برای پیشرفت ما درمقابله با بیماریهای مرتبط با فقراست ودروسیع تر کردن شکاف بین فقیر وغنی دررابطه با پیامدهای سلامت نقش دارند.طبیعتا این عادلانه نبوده وقابل پذیرش نیست.
اما چه می توان کرد؟باید روشن سازیم که درمحیط زیستی که درحال تغییر سریع است،تنها حیوانات وگیاهان نیستند که به محافظت نیاز دارند،بلکه انسان ها نیزباید حفاظت شوند.نیاز داریم تا دولتمردان ما،سلامت ورفاه بشر را در مرکز سیاست های مقابله با تغییرات آب وهوایی قرار دهند وتلاش های خود را برای حفظ سلامت ازطریق دست یابی به اهداف توسعه هزاره بازنگری کنند.وزرای بهداشت کشورها باید سیاست های سلامت همگانی راتقویت و با چالش های مرتبط با تغییرات آب وهوایی مقابله کرده وجمعیت تحت پوشش خود رامحافظت کنند. مهم تر از همه آن که نیاز است افراد درانتخابات شخصی خود به مواردی توجه کنند که هم سلامت را افزایش داده وهم تغییرات آب وهوایی را کاهش دهد.
روزجهانی سلامت 2008 ،نه تنها موقعیتی برای مشخص کردن بزرگی وابعاد مشکل فراهم می سازد،بلکه برای به کارگیری راه حل های کاربردی کلیه دست اندرکاران راکنار هم می آورد.امید داریم این بسته راهنما به شما کمک کند تا بوانید با سازماندهی واجرای برنامه های مورد نظر-هرنوع برنامه وباهر بودجه ای که دراختیار دارید بتوانید حداکثر نتیجه را از فعالیت های تان بدست آورید
تغییرات آب وهوایی واقعیت دارد.فعالیت های بشر،علت اولیه آن است.راه حل برطرف کردن این مشکل نیز تلاش های بشراست. هم اکنون باید با هم اقدام نموده وراه های را برای حفظ سلامت انسان ومردم روی کره زمین بیابیم تلاش های شما دراین امرسهم خواهد داشت.اجازه دهید روزجهانی سلامت 2008 «حفظ سلامت دربرابر تغییرات آب وهوایی » را رویداد برجسته ای سازیم که زمینه ای را برای اقدام جهانی آماده سازد.

منبع:

دکتر مارگات چانگ – مدیر کل سازمان جهانی بهداشت

 www.who.int